Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek IV,   Waterstaatkundig
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1


1

Bestek en voorwaarden voor het jaarlijks onderhoud van de kunstwerken van het Steenenhoekskanaal, 1912

Dhr. J.v.d.Giessen

2

Als boven, 1914

Mevr. v.d.Meijden-v.Mill

3

"Een schutsluis te Giessendam op den Boezem van den Overwaard" door J.A.Langeveld, 1894 

Mevr.De Bruin-Muilwijk

4

"Instructie voor den Sluismeester van de schutsluis te Hardinxveld", ongedateerd ca. 1906 

Mevr.De Bruin-Muilwijk

5

Keur op de wegen etc. in den polder het land der zes molens, 1898

Mevr.De Bruin-Muilwijk

6

"Januarivloed 1916" door M.van der Staal, 1916

Mevr.De Bruin-Muilwijk

7

Blauwdruk tekening ophaalbrug over de Steenenhoekse sluis, okt. 1913

Mevr. v.d.Meijden-v.Mill

Map 2

8

Ontwerptekening van het stoomgemaal te Steenenhoek (2x), 1862, kopie

Onbekend

9

Bestek i.v.m. reparatie aan de sluis te Giessendam (timmerwerk), 1759, kopie

Onbekend

10

Idem i.v.m. graafwerk aan de sluis te Giessendam, 1759 (kopie)

Onbekend

11

Idem i.v.m.metselwerk aan de sluis te Giessendam,1759 (kopie)

Onbekend

12

Bericht van den erfwatergraaf i.v.m. plannen voor een schutsluis, 1755, (kopie)

Onbekend

13

Div. correspondentie e.d. i.v.m. bouw schutsluis, (kopie)

Onbekend

Map 3

14

Bestek i.v.m. bouw schutsluis, 1901 (kopie)

Onbekend

15

Stukken betreffende het vervangen van de sluisdeuren, 1922 (kopie)

Onbekend

16

Teixera de Mattos m.b.t. de Giessen en de sluis, (kopie)

Onbekend

17

Fragm. "Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, door M.K.E.Gotschalk, (kopie)

Onbekend

18

"Opgave en Beschrijving van de Alblasserwaard" door Langeveld en Verhey, 1893. (fragment, kopie)

Onbekend

19

"Bestek en voorwaarden voor het onderhoud van de kunstwerken kanaal van Steenenhoek", 1902

Mevr. v.d.Meijden-v.Mill

20

Aanplakbiljet met aankondiging van sluis-en bruggelden kanaal van Steenenhoek, 1819, (origineel + kopie)

Mevr. Muilwijk-van Mill

21

Idem "Reglement en tarief van de sluis-en bruggelden, kanaal van Steenenhoek", (origineel + kopie)

Dhr.J.van Mill

22

Gegevens betreffende het stoomgemaal (Damen nieuws), 1979

Dhr. J.Damen

23

Keur op de wegen, voetpaden etc. binnen de polder Hardinxveld, 1910

Dhr. Rietveld

24

Resolutie om het maken van een schutsluis te Neder-Hardinxveld te verbieden, 1759, (kopie)

Dhr. A.v.d.Plas

25

Tarief van de heffing van schutgelden aan de sluis te Giessendam, 1938 (kopie)

Dhr. A.v.d.Plas

26

Transscriptie van vijf 13e eeuwse oorkonden

Dhr. A.v.d.Plas

27

"Aanmerckingen over den tegenwoordigen Slegten Toestand van de Merwede" door Cruquis, 1731

Gem. H'veld-G'dam

28

Aanmerkingen op het vorige, 1731

Gem. H'veld-G'dam

29

Artikel uit "Wereldkroniek" betr. het stoomgemaal, 1904

Dhr. D.J.de Jong

30

Aanbesteding en onderhoud aan de sluizen te Hardinxveld, 1814/19

Dhr. D.J.de Jong

31

Bestek en voorwaarden bouw stoomgemaal, 1863 (kopie)

Dhr. D.J.de Jong

32

"Keur of politieverordening voor den polder Hardinxveld", 1939

Dhr. D.J.de Jong

Map 4

33

Constructief dijkverbeteren, onderzoeksrapport T.H., 1977

Secretariaat

34

"Molens"1e jrg.nr 4. Artikel over Tiendwegse molen, 1986

Secretariaat

35

Rapport van landmeter Cruquis i.v.m. inspectie van de Merwede ter voorkoming van inundatiën", 1730

Dhr. D.J.de Jong

36

Bestek en voorwaarden voor het verhogen van gedeelten der dijken van het kanaal van Steenenhoek, 1905

Dhr. J.van Mill

37

"Iets over het kanaal van Steenenhoek", 1821

Dhr. J.van Mill

38

"Het Lingegemaal te Steenenhoek", Stork-Hengelo

Dhr. J.van Mill

39

Keur of politieverordening op het gebruik van de Giessen en de daarin gelegen sluizen, 1930

Dhr. J.van Mill

40

Keur of politieverordening op de verontreiniging van het boezemwater, 1942

Dhr. J.van Mill

41

Keur of politieverordening op het zomer- en winterbed van het kanaal van Steenenhoek, de Linge etc., 1944

Dhr. J.van Mill

42

Keur of politieverordening op de bediening en de heffingen voor het gebruik der werken in het belang van de scheepvaart, 1946

Dhr. J.van Mill

43

Keur of politieverordening op het bevaren van de Lingeboezem, 1946

Dhr. J.van Mill

44

Afschrift koninklijk besluit i.v.m. verlenging consessie tot heffing van scheepvaartrechten, 1954

Dhr. J.van Mill

45

Plan tot verbetering van ca. 36 ha Puttenland te Hardinxveld, schaal 1:5000, 1911

Dhr. J.van Mill

46

Krantenartikel i.v.m. Linge-uitwatering, 1885

Dhr. J.van Mill

47

Tielsche Courant met artikel over indiensstelling Lingegemaal Mr.Dr.G.Kolff, 1945

Dhr. J.van Mill


Map 5

48

Regelement op het waterschap van Steenenhoek, 1851

Dhr. J.van Mill

49

Reglement voor het waterschap van de Linge-uitwatering, ca. 1880 (ontwerp)

Dhr. J.van Mill

50

Reglement voor het waterschap van de Linge-uitwatering, ca. 1880 

Dhr. J.van Mill

51

Algemeen reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland, 1914

Dhr. J.van Mill

52

Ambtenaren-reglement voor het waterschap van de Linge-uitwatering

Dhr. J.van Mill

53

Reglement voor het waterschap van de Beneden-Linge, 1941

Dhr. J.van Mill

54

Adres aan de Tweede Kamer de Staten Generaal naar aanleiding van inlichtingen door de Regeering gegeven aan genoemde Hoge Vergadering. I.v.m. Linge-uitwatering, 1885

Dhr. J.van Mill


Map 6

55

De verbetering van de Linge, uittreksel van het rapport de Lingecommissie, 1927

Dhr. J.van Mill

56

Beschouwingen aangaande het kanaal van Steenenhoek, 1847

Dhr. J.van Mill

57

Rapport over de Linge-uitwatering, 1883

Dhr. J.van Mill

58

Bestek en voorwaarden voor het maken van nieuwe vloeddeuren in de schutsluis van het kanaal van Steenenhoek, 1905

Dhr. J.van Mill

59

Bestek en voorwaarden voor het maken van een duiker door het Steenenhoeksche kanaal bij de Buldersteeg, 1896

Dhr. J.van Mill

60

Herdenkingsrede door Mr.Dr.G.Kolff bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het waterschap van de Linge-uitwatering, 1931

Dhr. J.van Mill

61a

In hangkast. Blauwdruk kaart Peulen met plan voor een haven. Schaal 1: 2500

Fam. Kroon

61b

In hangkast. Schetsplan Peulen met dijk en sluis. Schaal 1:2500

Fam. Kroon

61c

In koker. Eigendomskaart Peulen, blauwdruk Sluisschap. Schaal 1:2500, 1939

Fam. Kroon

61d

In hangkast Kaart Peulen met plan voor dijk, Sluisschap. Schaal 1:2500

Fam. Kroon

61e

In hangkast. Kaart Peulen. Schaal 1:2500

Fam. Kroon

62

"Het Lingegemaal Mr.Dr.G.Kjolff". Artikel uit "De Ingenieur" nr. 28, 1950, met foto's

Mevr. Muilwijk-van Mill

63

"Vervorming der Merwede" door A.J.van Hoytema, 1871

Mevr. Muilwijk-van Mill

64

Artikel waarin informatie betreffende de herkomst van de Pauwtjesmolen

Dhr. G.H.Keunen

65

"Een dijk van een dijk", dijkverzwaring 1997/98

Secretariaat

66

In hangkast. "Werenkaart" Hardinxveld 1652, (kopie)

Onbekend

67

In hangkast. Top.kaart 1874 (ged. Hardinxveld en Giessendam, schaal 1: 10000

Onbekend

68

In hangkast. Kaart van de buitendijkse molengang in de Peulen, (kopie)

Dhr. P.den Breejen

69

Begroting van den polder Hardinxveld, 1885

Erven P.den Breejen

70

Reglement voor het bestuur van de Overwaard, 1936

Erven P.den Breejen

71

Regeling tot samenwerking Giessendam en Hardinxveld i.v.m. de sluis, (ongedateerd)

Erven P.den Breejen

72

Keur op de wegen etc. in de polder Giessen-Oudebenedenkerk, 1899

Erven P.den Breejen

Map 7

73

Keur op de wegen etc. in de polder Giessen-Oudebenedenkerk, 1909

Erven P.den Breejen

74

Als boven, 1929

Erven P.den Breejen

75

Keur of politieverordening waterschap de Overwaard, 1952

Erven P.den Breejen

76

Als boven, 1963

Erven P.den Breejen

77

Keur van de polder Hardinxveld (noord), 1947

Erven P.den Breejen

78

Als boven, (zuid), 1948

Erven P.den Breejen

79

Keur of politieverordening polder Hardinxveld

Erven P.den Breejen

80

"Een oplossing voor het havenvraagstuk", 1929

Erven P.den Breejen

81

Blauwdruk havenplan Giessendam, schaal 1:250

Erven P.den Breejen

82

Blauwdruk eigendomsgrenzen Peulen, 1939, schaal 1:2500

Erven P.den Breejen

83

Dijktafels 1883

Erven P.den Breejen

84

Vergunning voor de bouw van een huis op de dijk, 1927

Erven P.den Breejen

85

Aanslagen e.d. i.v.m. dijkonderhoud voor Willem Hoogendonk, 1860/1870.

Mevr. Verhulst

86

Waterschap van de Linge uitwatering. Bevelschriften van betaling. Dienstjaar 1897. (In omslag) 

Arie den Breejen

87

Bestek i.v.m. onderhoud Kanaal van Steenenhoek, (kopie).

Dhr. Van 't Verlaat

88

Stukken m.b.t. de aanleg van de inlaagdijk B.H'veld (kopie)

Dhr. Van 't Verlaat