Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

rubriek VI,   Verenigingen




Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst





Map 1





1

Programma der feestviering i.v.m. het 10-jarig bestaan van de Rederijkerskamer te Hardinxveld, maart 1881

Onbekend

2

Programma 3e uitvoering zangvereniging "Door Oefening Volmaakter", april 1905

Onbekend

3

Huishoudelijk reglement van de schietvereniging "Prins Hendrik", november 1908, (kopie)

Dhr. D.de Ruiter

4

Statuten van de schietsportvereniging "Prins Hendrik", januari 1965 (kopie)

Dhr. D.de Ruiter

5

Programma van de gymnastiek wedstrijden en demonstraties georganiseerd door O.K.K., mei 1947

Dhr. de Boer

6

Feestgids jubileumconcert E.M.S. (lustrum), juni 1950

Dhr. de Boer

7

Programma uitvoering harmoniegezelschap "Tempo", jan. 1931

Dhr. v.d.Meyden

8

Plakboek "Groene kruisvereniging" met div. knipsels, foto's, uitnodigingen etc., 1953-1964

Dhr. A.Lubbers


Map 2





9

Reglement van de vereniging "Ziekenhuishulp" te Giessendam, maart 1935

Dhr. G.Verschoor

10

Map met foto's e.d. m.b.t. de Rederijkerskamer "Genoegen door Oefening"

Onbekend

11

Map inhoudende div. stukken m.b.t. de Mij. Tot Nut van 't Algemeen, dpt. Hardinxveld

Mevr. v.d.Kamp

12

De Plektrummelodisten 25 jaar, 1958-1983

Secretariaat

13

Beknopte geschiedenis van gym. ver. O.K.K., 1919-1969

Dhr. A.P.van Bennekum

14

Kranteknipsel muziekvereniging "Tempo" met foto, 1898

Mevr. Leeuwis

15

Programma oranjefeest 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, september 1948

Dhr. Rietveld

16

H.K.C. 1935-1985 t.g.v. 50-jarig jubileum

Distributie

17

40-jaar E.M.S. krant

Distributie

18

Programma zangvereniging "De Hofstem", 1903 (kopie)

Onbekend

19

Stukken betreffende de speeltuinver."Onze Speeltuin" v.a. 1950

Mevr. Lubbers

20

Aankondiging Padvindersbazar van de Lutine groep, 1957

Mevr. Lubbers

21

Bewijs van aandeel Coöp. Diepvriesvereniging Alblasserwaard G.A. op naam van Dr. Cornelis

Dr. Cornelis

22

"Afschrift ener akte van oprichting" van de "Stichting Dorpsbehoud", 1979

Secretariaat

23

Enkele bladzijden uit het brievenboek van de Rederijkerskamer "Genoegen door Oefening" (In aug.'88 vervangen door origineel)

Dhr. J.de Jong





Map 3





24

Koninginnedag 1987, Oranjevereniging "Oranjetrouw"

Secretariaat

25

Programma jubileumwedstrijden t.g.v. 50 jaar E.H.B.O., afdeling Giessendam, 1987

Secretariaat

26

Enkele stukken betreffende vereniging "Het Groene Kruis"

Mevr. Lubbers

27

Aankondiging buitengewone ledenvergadering van de ijsclub "Hardinxveld-Giessendam", 1932

Dhr. J.W.Busé

28

Blanco oorkonde die werd uitgereikt aan leden der B.B. na een aantal jaren trouwe dienst.

Dhr. D.J.de Jong

29

Stukke betr. de rederijkerskamer "Genoegen door Oefening", o.a. notulen 1880-1881

Dhr. D.J.de Jong

30

Statuten en reglement van de ver. E.H.B.O., afd. Giessendam, 1939

Dhr. J.Huisman

31

Statuten "Bond van Arbeiders-Zangverenigingen", 1979

Dhr. J.Huisman

32

O.K.K., Verenigingsactiviteiten

Onbekend

33

Oprichting Christelijke Besturenbond, 1933

Dhr. J.H.v.d. Minkelis

34

Sigarenzakje t.g.v. 10-jarig bestaan van het ziekenfonds "Ondersteuning zij ons doel", 23 sept. 1915

Onbekend

35

Overeenkomst van geldlening tussen Gem. Hardinxveld-Giessendam en de stichting "De Peulenstraat", 1971

Mevr. Lubbers

36

Coöp. Diepvriesvereniging Alblasserwaard. Bewijs van aandeel groot f 500,--, 1956

Mevr. Lubbers

37

Krantje t.g.v. 50-jarig bestaan voetbalver. Hardinxveld, 1941-1991

Distributie

38

Stukken betreffende de verenigingen "Het Groene Kruis" en "Ziekenhuishulp", 50-er jaren

Mevr. Lubbers

39

75-Jaar gymnastiekvereniging O.K.K., 1919-1994

O.K.K.

40

Programma uitvoering kinderkoor "Volharding", 1922

Mevr. J.Breur

41

Bewijs van lidmaatschap oranjevereniging "Hardinxveld", 1931

Onbekend





Map 4





42

75 Jaar gymnastiekvereniging O.K.K., 1919-1994

Distributie

43

70 Jaar zangvereniging "Volharding", 1990

Distributie

44

Jubileumkrant "Plektrummelodisten", 1958-1998

Distributie

45

Drie programma's van uitvoering van de zangvereniging "De Lofstem", 1901, 1903 en 1904

Mevr. J.den Breejen-Rietveld

46

Herinneringen aan de mandolineclub "Fris en vrolijk", door J.C.Verdonk

Dhr. J.C.Verdonk

47

4e Uitvoering zangkoor "Zanglust", 25 feb. 1919

Dhr. J.W.Busé

48

18e Uitvoering zangvereniging "D.O.V.", 23 dec. 1912 

Dhr. J.W.Busé

49.

50 Jaar burg. De Boerstichting, 1952-2002 (8 prentbriefkaarten)

Distributie

50

Bondslied zangvereniging "Excelsior"

Mevr. A.den Breejen

51

Uitnodiging kringwedstrijd Burgerwacht, 1937

Erven P.den Breejen

52

50 Jaar Gereformeerde Jongelingsvereniging "Obadja", 1885-1935

Erven P.den Breejen

53

Programma uitvoering zangvereniging "Volharding", 1946

Mevr. van Westen

54

Programma jubileumuitvoering zangvereniging "Zang Veredelt", 1891-1971

Mevr. van Westen

55

30 Jaar ijsclub "De Putten", 1933-1963.

L.Fijnekam

56

Boekje t.g.v. 25 jaar Gereformeerde Meisjesvereniging, 1911-1936

Onbekend

57

Boekje t.g.v. 75 jaar Geref.zondagsschoolvereniging. Jachin, 1946.

Onbekend

58

Statuten van de Gereformeerde reciteerclub "In konp",1945.

Onbekend

59

Krant 40 jaar E.M.S. 1945-1985.

Onbekend

60

Kranteartikel i.v.m. 95 jaar "Zang veredelt", 1986.

Onbekend

61

Programma uitvoering zangvereniging "De Lofstem".

C.W.Huisman

62

Programma's uitvoering zangvereniging "Excelsior", 1907-1913.

Mevr. J.Blok-v.B.

63

Programma uitvoering volksgymnastiek "Volksweerbaarheid", 1911.

Mevr. J.Blok-v.B.





Map 5





64

Statuten en huish. Reglement Stichting Dorpsgemeenschap, 1969.

Onbekend

65

Idem, 1977

Onbekend

66

IJsclub "De Putten", 2 renteloze aandelen van f.5,00, 1928.

Onbekend

67

Muziekver. "Tempo", Feestgids Nationaal Concours, 1923.

Dhr. H.A.de Kok

68

Grote tekening fanfarekorps "Crescendo", 1909. (In grote map)

K.van Zwienen