Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Ievers tusse Kaoi en Kloeve
een Giessendams praotjie, deel 2

W. de Leeuwerk

Bij het uitgeven van het eerste deel van de gebundelde verhalen van de heer W. de Leeuwerk hebben wij de auteur de toezegging gedaan dat de rest van zijn verhalen in een volgend stadium zou worden gepubliceerd. Deze belofte is hierbij ingelost.


Streektaal en plaatselijk dialect staan in onze omgeving volop in de belangstelling. Terwijl enerzijds iedereen zijn best doet om zo goed mogelijk "algemeen beschaafd Nederlands" te spreken, wordt er anderzijds hard gewerkt aan de instandhouding van de spreektaal van onze ouders en voorouders.
Dat dit laatste niet altijd meevalt, merkten wij aan enkele reacties op het eerste deel van "levers tusse Kaoi en Kloeve." Vooral de v in het woord ievers moest het ontgelden.

Maar ook de heer De Leeuwerk merkte hoe subjectief plaatselijk dialect is. Bepaalde woorden of uitspraken verschilden per buurt. Ook mevrouw M. Sluimer-Sluimer, die het manuscript heeft doorgenomen en van commentaar voorzien, merkte van dit probleem.


Wij hopen dat ook de lezer van dit boekwerkje te maken krijgt met het persoonlijke karakter van de spreektaal van weleer.
Misschien resulteert dit in nieuwe verhalen, al dan niet in dialect. Want naast elementen als taal- en woordgebruik gaat het in deze uitgave ook om de inhoudelijke kant van de verhalen.


Wij zijn alle medewerkers en medewerksters zeer erkentelijk voor hun vele werk wat geleid heeft tot de totstandkoming van dit boek.


72 pag./20 ill./1991
ISBN 90-70960-30-3