Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Parlevinkers in Hardinxveld-Giessendam
J.B. de Ruiter


Als er plaatsen genoemd worden die qua ligging door de eeuwen heen alles te maken hebben met het water, mogen daarbij de namen Hardinxveld en Giessendam niet ontbreken.
Ongetwijfeld hebben de wateren in en rond deze dorpen nadrukkelijk invloed gehad op de ontwikkeling. Het is de mens eigen om zich voor zijn levensonderhoud aan te passen aan de mogelijkheden die zijn woonomgeving hem biedt. Dat was in vroeger tijden, toen de mens wat meer en nauwer met en bij de natuur leefde, meer nog het geval dan nu. Maar ten aanzien van onze dorpen kunnen we stellen dat deze zich ontwikkeld hebben in relatie tot het water.
Ik wil hierbij slechts wijzen op de visserij, de scheepsbouwindustrie en de scheepvaart.
Het is in dit verband dat Hans de Ruyter een verhandeling heeft geschreven over de parlevinkerij in relatie tot de scheepvaart. Uiteraard is deze (binnen)scheepvaart niet uitsluitend een specifiek Hardinxveld-Giessendamse aangelegenheid geweest. Maar ik acht het toch een goede zaak dat een en ander belicht wordt, zoals in dit boekje. Het gaat er m.i. niet om of wij een brok historie van het water, zuiver wetenschappelijk verwerkt zien. Zo mogen wij dit boekwerkje niet zien. Wij kunnen beter spreken van populair wetenschappelijk. Een populaire kennis van onze 'natte' historie. Ik hoop dat dit boekje door velen zal worden gelezen, waardoor de kennis over het verleden van onze dorpen, in dit geval in relatie tot het water, weer wat zal toenemen. Dat kan de liefde voor ons kostbaar plekje grond langs de Merwede alleen maar vergroten.


J.D. Coenraads.


(28 pag./21 ill./1982)