Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Groeten uit Giessendam
uit de periode 1900-1940


In november 2000 ontving onze vereniging een schenking van de heer F. de Gelder in de vorm van 253 dia's. De heer De Gelder heeft vele jaren dialezingen verzorgd met de titel "Bladeren in het fotoalbum uit het verleden". Men kon kiezen uit een diaserie over Giessendam, Beneden- Hardinxveld en Boven-Hardinxveld. De begeleidende teksten bij de plaatjes, waarin een schat aan gegevens werd vastgelegd, maakten onderdeel uit van de schenking. Bij het bestuur van de Historische Vereniging ontstond het idee om deze diaseries met de begeleidende teksten in boekvorm uit te geven, zodat dit materiaal voor een groot publiek toegankelijk zou zijn.


Voor u ligt het eerste deel in deze serie met de titel "Groeten uit ..." en wel het deel dat handelt over Giessendam, waarbij de destijds nog zelfstandige gemeente van west naar oost wordt doorkruist.Ondanks het feit dat tijdens de vele diavoorstellingen, die de heer De Gelder heeft verzorgd, vanuit het publiek vele historische feiten zijn aangevuld en gecorrigeerd, is het niet uitgesloten dat in de begeleidende teksten toch nog onjuistheden voorkomen. In het bijzonder de namen van afgebeelde personen hebben tijdens deze voorstellingen nogal eens aanleiding gegeven tot discussies, die niet tot een eensluidend oordeel hebben geleid. Overigens zijn de oorspronkelijke teksten van de heer De Gelder voor deze publicatie grotendeels herschreven en waar nodig aangevuld en verbeterd. De hierin opgenomen afbeeldingen dateren alle uit de eerste helft van de vorige eeuw en in het bijzonder uit de periode tussen 1910 en 1930, een tijd waarin oorlogsdreiging en armoede een belangrijke rol speelden in het dagelijks bestaan. Een tijd ook waarin men doorgaans nog op ambachtelijke wijze de kost verdiende en het dorpsbeeld in belangrijke mate mede werd bepaald door de kleine middenstanders, die de meest uiteenlopende waren langs de deur trachtten te slijten. Wij hopen dat het lezen en bekijken van dit boekje u veel genoegen zal verschaffen.

68 pag./62 ill./2002
ISBN 90-70960-46-X