Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Molens van Hardinxveld-Giessendam
A. van der Plas


Voor U ligt een tweede uitgave in de reeks publikaties van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Na het bemoedigende resultaat van het eerste boekwerkje in deze reeks (over het pand Buitendams 4) kon nu op korte termijn een nieuwe publikatie het licht zien.


Een geheel andere opzet ditmaal. In het kader van de doelstellingen die de Historische Vereniging zich gesteld heeft, om o.a. de kennis omtrent met name het verleden van plaats en inwoners te verbreiden en te stimuleren, is niet alleen plaats voor uitgaven die het produkt zijn van de gezamenlijke inspanning van de leden van de Vereniging en die als zodanig uitgegeven worden onder verantwoordelijkheid van de Vereniging.


De historische uitgavenreeks beoogt tevens een forum te zijn waarbinnen het mogelijk wordt gemaakt dat monografieën van particulieren, betrekking hebbend op de hierboven genoemde gebieden en welke zonder de hier geboden mogelijkheid waarschijnlijk niet buiten de kring van familie en bekenden bekend zouden raken, vereeuwigd en onder een breder publiek gebracht worden.


Het in het voor U liggende boekje vervatte verhaal is naar onze mening deze extra aandacht en dus publikatie meer dan waard. Het is het resultaat van het speurwerk, dat onze jeugdige plaatsgenoot Arie van der Plas, gedurende enige jaren in vrij moeilijk toegankelijk en in een zich verspreid bevindend materiaal heeft gedaan. Zonder de wetenschappelijke pretentie te hebben de behoorlijk omvangrijke materie in zijn geheel uitputtend te hebben behandeld, geeft Van der Plas een vooral zeer leesbaar en overzichtelijk relaas over alle (thans bekende) molens die ooit op het grondgebied van de huidige gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben gestaan en gedraaid.


Het moet tot enige bezinning stemmen dat nu, in 1979, met spijt geconstateerd moet worden dat deze molens allemaal, op een na, de moeite van het bewaren voor het nageslacht kennelijk niet waardig zijn bevonden. Dat het inventariseren van alles wat reeds uit het verleden vernietigd werd moge leiden tot extra aandacht voor dat weinige uit het verleden dat ons nog wel rest, is de hoop van de samenstellers van dit in meerder opzichten leerzame boekje.


Het Bestuur
24 pag./10 ill./1979