Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Hardinxveld en Giessendam in de Franse tijd 1795 - 1814
Dick de Jong


Voor een beschrijving van de Franse Tijd in de dorpen Hardinxveld en Giessendam lijkt het mij nodig het geheel in een wat breder verband te laten zien; niet alleen geografisch, ook historisch. Een gebeurtenis in de geschiedenis staat immers niet op zichzelf.
Elk historisch feit heeft zijn achtergrond. Ook de Franse Tijd. Voor een juist overzicht is het nodig de oorzaken te splitsen in de oorzaken in Frankrijk en de oorzaken in de Republiek. Het gaat in het kader van dit boekje echter te ver hier al te diep op in te gaan. Daarom wordt volstaan met het vermelden van enkele kerngegevens.


Voor wat de oorzaken in Frankrijk betreft kan worden vermeld dat er bij de franse koningen al vroeg een uitbreidingsdrang naar de Rijn merkbaar was. Men zag Holland als "aanslibsel van de franse rivieren".


Een andere belangrijke oorzaak was de franse revolutie, die met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 was begonnen, met het doel "Vrijheid, gelijkheid en broederschap" te verwerven. Hoe anders zou dit alles uitvallen.


35 pag./10 ill./1983